Przeprowadzanie audytu i controlingu

Przeprowadzanie audytu i controlingu wszystkich obszarów działalności przedsiębiorstwa

Nasza Biuro Rachunkowe Abix Consultant zajmuje się szeroko pojętym przeprowadzaniem audytu oraz controlingiem przedsiębiorstw, niezależnie od obszaru ich działalności. Zarówno zakres kontroli jak i audytu dopasowujemy indywidualnie do Klienta.

Kontrola wewnętrzna oferowana przez naszą firmę obejmuje m.in. następujące działania:

- sporządzanie planu kontroli wewnętrznych,

- prowadzenie kontroli działalności finansowej wszystkich przedsiębiorstw, niezależnie od obszaru działalności, w tym: kontrola wydatkowania środków oraz pozyskiwania dochodów, kontrola przestrzegania przyjętych własnych procedur, kontrola prawidłowości gospodarowania wydzielonym mieniem, kontrola prawidłowości stosowanych procedur z zakresu udzielania zamówień publicznych etc.,

- prowadzenie czynności niezbędnych do wyjaśnienia, a także kontrolnych w przypadku spraw zleconych z zewnątrz,

- powiadomienie właściwych organów o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych i innych działaniach niezgodnych z prawem.

Audyt wewnętrzny oferowany przez naszą firmę obejmuję m.in. następujące działania:

- sporządzanie planu audytu wewnętrznego,

- prowadzenie audytu, w tym: badanie wiarygodności sprawozdań finansowych, planu finansowego, bilansu, rachunku zysków i strat oraz innych dokumentów finansowych,

- identyfikację, a także analizę ryzyka związanego z działalnością przedsiębiorstwa, w tym ocenę systemu kontroli wewnętrznej oraz efektywności zarządzania ryzykiem,

- przygotowywanie odpowiednich opinii,

- składanie sprawozdań z przeprowadzonych ustaleń, przystawianie uwag zanotowanych w czasie audytu oraz wniosków mających na celu poprawę skuteczności działania przedsiębiorstwa,

- przygotowywanie sprawozdań z realizacji zadań prowadzonej działalności gospodarczej.

Ponadto nasza firma zajmuje się opracowywaniem i oceną założeń dotyczących zatrudnienia, wydatków na pracowników, a także listy płac, sporządzaniem wszelkiego rodzaju ocen dokumentów firmowych, projektów, planów zadań, świadczeń oraz wydatków z punktu widzenia określonych wcześniej celów, wprowadzaniem zmian we wcześniej ustalonych projektach, planach, zadaniach w celu eliminacji niezgodności z założeniami. Dodatkowo świadczymy usługi w zakresie analizy stopnia realizacji wykonywanych zadań oraz analizy osiągniętych do tej pory wyników. Opracowujemy również sprawozdań, sporządzamy ocenę wykonywanych wydatków, raportujemy realizację zadań i celów etc.